CEHA KDC elektro k.s. - Reklamační řád

Akce - Úsporné žárovky Osram

5.1.20

Vážení zkazníci, připravili jsme pro Vás velký výprodej úsporných žárovek Osram.

Přejít na novinku...

Které halogenové zdroje jsou vyřazovány?

4.11.18

Přehled typů halogenových zdrojů, jejichž uvádění na trh je od 1.9.2018 zakázané a těch, kterých se omezení netýká.

Přejít na novinku...

Nalezněte správnou náhradu žárovky

8.5.18

V souvislosti s postupným zákazem prodeje žárovek pro Vás firma Osram připravila prezentaci, jak se zorientovat v nabídce nových světelných zdrojů a jak určit typ, který vhodně nahradí Vaší žárovku.

Přejít na novinku...
 

Reklamační řád

Ke stažení ve formátu "pdf" zde.

CEHA KDC elektro k.s. na základě Obchodního zákona (z.č. 513/1991 Sb.) dále Občanského zákoníku (z.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a Zákona na ochranu spotřebitele (z.č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vydává tento reklamační řád.

Článek 1
Všeobecné ustanovení
 • Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u společnosti CEHA KDC elektro k.s. (dále jen prodávající) a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
 • Kupující přebírá současně se zbožím doklad o zakoupené věci (záleží na obchodním případě /faktura, velkoprodejka nebo maloprodejka - paragon/), který slouží jako záruční doklad, pokud se nejedná o výrobek ke kterému je vystaven výrobcem záruční list.
 • Souhlas se záručními podmínkami a předáním zboží potvrzuje kupující podpisem na daňovém dokladu nebo prodejce. Zároveň tímto podpisem stvrzuje, že prodávané zboží je shodné s kupním dokladem a je bez zjevné vady.
Článek 2
Právo kupujícího na reklamaci

Vyskytne-li se u koupené věci vada, má kupující právo vadu reklamovat.
Jestliže kupující uplatní právo zodpovědnosti za vady věci, je pracovník pověřený vyřizováním reklamací povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů.
Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace pokud se pověřený pracovník nedohodne s kupujícím na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Případy kdy zaniká nárok na uplatnění záruky
 • po uplynutí záruční doby
 • nepředložení při reklamaci nabývacího dokladu nebo řádně vyplněného záručního listu, pokud byl vydán výrobcem
 • mechanickým poškozením zboží
 • neodborným zásahem do výrobku (porušením pečetí, nálepek)
 • neodbornou instalací, zanedbáním péče o zboží
 • používání výrobku v podmínkách, které neodpovídá doporučenému prostředí
 • byl-li výrobek poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • vady, keré vznikly obvyklým používáním (tj. běžné opotřebení)
 • poškození zboží při přepravě (řěší příslušný dopravce), pokud to nebyla doprava prodávajícího
 • poškození, které vzniklo v důsledku živelných událostí
 • nelze reklamovat vadu, na kterou byla již poskytnuta sleva již při prodeji věci

Při uplatňování práva na reklamaci musí být zboží řádně zabaleno tj. se všemi náležitostmi s jakými bylo v okamžiku převzetí zboží kupujícím.

 

Článek 3
Kde kupující reklamaci uplatňuje

Kupující reklamaci uplatňuje v prodejně, v níž věc zakoupil, je-li však v záručním listě uveden jiný subjekt určený k opravě např. autorizované servisní středisko, uplatní kupující veškerá práva z odpovědnosti prodávajícího za vady zde.
Nákup prokazuje prodejním dokladem, společně se záručním listem jestliže byl vystaven.
Reklamace uplatněné v místě provozovny prodávajícího se oznamují výhradně reklamačnímu technikovi.
Zboží do reklamačního řízení bude převzato pouze v případě, že je kupujícím specifikována konkrétní závada.

Článek 4
Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním (opravou) neutrpí vzhled, funkce, a kvalita věci a oprava může být provedena řádně a ve stanovené lhůtě.
Jde-li o odstranitelnou vadu může kupující podle své volby požadovat :

 • bezplatné, včasné a řádné odstranění vady nebo
 • poskytnutí přiměřené slevy
Článek 5
Neodstranitelné vady

Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze opravit řádně a ve stanovené lhůtě a jejichž odstraněním by utrpěl vzhled.

Jde-li o vadu neodstranitelnou může kupující požadovat
 • vyřízení reklamace slevou
 • výměnu věci za bezvadnou
 • zrušení kupní smlouvy (vrácení vadné věci a obdrží zpět zaplacenou částku)

Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně používat.

Článek 6
Lhůty pro uplatnění

Podmínkou pro uplatnění reklamace je, aby byla uplatněna v reklamační (záruční) lhůtě. Reklamační lhůta je 6 měsíců (v případě prodeje na který se vztahuje Obchodní zákoník), v případě prodeje konečnému spotřebiteli (maloprodej) je záruční doba 24měsíců (toto řeší Občanský zákoník a zák. O ochraně spotřebitele) ode dne převzetí věci, pokud v záručním listě, na jejím obalu nebo připojeném návodu není uvedena reklamační doba delší.
Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne reklamační lhůta běžet až ode dne uvedení do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do 3 týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby součinnost.
Záruční list pokud, je vydán, musí prodejna řádně vyplnit a potvrdit.
Reklamaci je nutné uplatnit ihned jakmile se vada projevila.
Vyřídí-li se reklamace kupujícího výměnou vadné věci za bezvadnou, běží nová reklamační doba od převzetí nové věci.
Vyřídí-li se reklamace kupujícího opravou věci, není doba od uplatnění reklamace do doby, kdy měl kupující po skončení opravy věc převzít do reklamační lhůty, započítána.

Článek 7
Závěrečná ustanovení
 • Vztahy tímto reklamačním řádem výslovně neupravené se řídí zákony uvedenými v jeho záhlaví
 • Nedojdou-li prodávající a kupující ohledně reklamace ke shodě, pak o nárocích z reklamace rozhodne na návrh soud
 • Tento reklamační řád byl schválen vedením firmy CEHA KDC elektro k.s.

Odpovědný pracovník za vyřizování reklamací je  Kadlec Ladislav.