CEHA KDC elektro k.s. - Reklamační řád

Které halogenové zdroje jsou vyřazovány?

4.11.18

Přehled typů halogenových zdrojů, jejichž uvádění na trh je od 1.9.2018 zakázané a těch, kterých se omezení netýká.

Přejít na novinku...

Volná pracovní místa v Praze a Kolíně

2.9.18

V případě zájmu o některou z volných pracovních pozic, zašlete svůj životopis na e-mail kadlec@ceha-kdc.cz.

Přejít na novinku...

Akce - Úsporné žárovky Osram

1.9.18

Vážení zkazníci, připravili jsme pro Vás velký výprodej úsporných žárovek Osram.

Přejít na novinku...

Ventilátor se zvlhčovačem ATWFI-01

3.8.18

Prodhlédněte si novinky v sortimentu UFO, pro bližší informace kontaktujte přímo naše techniky na centrále v Praze 10.

Přejít na novinku...

Nalezněte správnou náhradu žárovky

8.5.18

V souvislosti s postupným zákazem prodeje žárovek pro Vás firma Osram připravila prezentaci, jak se zorientovat v nabídce nových světelných zdrojů a jak určit typ, který vhodně nahradí Vaší žárovku.

Přejít na novinku...

Čistička vzduchu UFO ACC101 - 01

3.5.18

Prodhlédněte si novinky v sortimentu UFO, pro bližší informace kontaktujte přímo naše techniky na centrále v Praze 10.

Přejít na novinku...

Ventilátor se zvlhčovačem ATEAC-01

3.1.18

Prodhlédněte si novinky v sortimentu UFO, pro bližší informace kontaktujte přímo naše techniky na centrále v Praze 10.

Přejít na novinku...

Sodíkové výbojky a direktiva EU

16.9.17

Vážení zákazníci, přinášíme Vám přehled portfolia sodíkových výbojek firmy Osram v souvislosti s direktivou EU.

Přejít na novinku...
 

Reklamační řád

Ke stažení ve formátu "pdf" zde.

CEHA KDC elektro k.s. na základě Obchodního zákona (z.č. 513/1991 Sb.) dále Občanského zákoníku (z.č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a Zákona na ochranu spotřebitele (z.č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vydává tento reklamační řád.

Článek 1
Všeobecné ustanovení
 • Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u společnosti CEHA KDC elektro k.s. (dále jen prodávající) a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
 • Kupující přebírá současně se zbožím doklad o zakoupené věci (záleží na obchodním případě /faktura, velkoprodejka nebo maloprodejka - paragon/), který slouží jako záruční doklad, pokud se nejedná o výrobek ke kterému je vystaven výrobcem záruční list.
 • Souhlas se záručními podmínkami a předáním zboží potvrzuje kupující podpisem na daňovém dokladu nebo prodejce. Zároveň tímto podpisem stvrzuje, že prodávané zboží je shodné s kupním dokladem a je bez zjevné vady.
Článek 2
Právo kupujícího na reklamaci

Vyskytne-li se u koupené věci vada, má kupující právo vadu reklamovat.
Jestliže kupující uplatní právo zodpovědnosti za vady věci, je pracovník pověřený vyřizováním reklamací povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů.
Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace pokud se pověřený pracovník nedohodne s kupujícím na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Případy kdy zaniká nárok na uplatnění záruky
 • po uplynutí záruční doby
 • nepředložení při reklamaci nabývacího dokladu nebo řádně vyplněného záručního listu, pokud byl vydán výrobcem
 • mechanickým poškozením zboží
 • neodborným zásahem do výrobku (porušením pečetí, nálepek)
 • neodbornou instalací, zanedbáním péče o zboží
 • používání výrobku v podmínkách, které neodpovídá doporučenému prostředí
 • byl-li výrobek poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • vady, keré vznikly obvyklým používáním (tj. běžné opotřebení)
 • poškození zboží při přepravě (řěší příslušný dopravce), pokud to nebyla doprava prodávajícího
 • poškození, které vzniklo v důsledku živelných událostí
 • nelze reklamovat vadu, na kterou byla již poskytnuta sleva již při prodeji věci

Při uplatňování práva na reklamaci musí být zboží řádně zabaleno tj. se všemi náležitostmi s jakými bylo v okamžiku převzetí zboží kupujícím.

 

Článek 3
Kde kupující reklamaci uplatňuje

Kupující reklamaci uplatňuje v prodejně, v níž věc zakoupil, je-li však v záručním listě uveden jiný subjekt určený k opravě např. autorizované servisní středisko, uplatní kupující veškerá práva z odpovědnosti prodávajícího za vady zde.
Nákup prokazuje prodejním dokladem, společně se záručním listem jestliže byl vystaven.
Reklamace uplatněné v místě provozovny prodávajícího se oznamují výhradně reklamačnímu technikovi.
Zboží do reklamačního řízení bude převzato pouze v případě, že je kupujícím specifikována konkrétní závada.

Článek 4
Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním (opravou) neutrpí vzhled, funkce, a kvalita věci a oprava může být provedena řádně a ve stanovené lhůtě.
Jde-li o odstranitelnou vadu může kupující podle své volby požadovat :

 • bezplatné, včasné a řádné odstranění vady nebo
 • poskytnutí přiměřené slevy
Článek 5
Neodstranitelné vady

Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze opravit řádně a ve stanovené lhůtě a jejichž odstraněním by utrpěl vzhled.

Jde-li o vadu neodstranitelnou může kupující požadovat
 • vyřízení reklamace slevou
 • výměnu věci za bezvadnou
 • zrušení kupní smlouvy (vrácení vadné věci a obdrží zpět zaplacenou částku)

Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně používat.

Článek 6
Lhůty pro uplatnění

Podmínkou pro uplatnění reklamace je, aby byla uplatněna v reklamační (záruční) lhůtě. Reklamační lhůta je 6 měsíců (v případě prodeje na který se vztahuje Obchodní zákoník), v případě prodeje konečnému spotřebiteli (maloprodej) je záruční doba 24měsíců (toto řeší Občanský zákoník a zák. O ochraně spotřebitele) ode dne převzetí věci, pokud v záručním listě, na jejím obalu nebo připojeném návodu není uvedena reklamační doba delší.
Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne reklamační lhůta běžet až ode dne uvedení do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do 3 týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby součinnost.
Záruční list pokud, je vydán, musí prodejna řádně vyplnit a potvrdit.
Reklamaci je nutné uplatnit ihned jakmile se vada projevila.
Vyřídí-li se reklamace kupujícího výměnou vadné věci za bezvadnou, běží nová reklamační doba od převzetí nové věci.
Vyřídí-li se reklamace kupujícího opravou věci, není doba od uplatnění reklamace do doby, kdy měl kupující po skončení opravy věc převzít do reklamační lhůty, započítána.

Článek 7
Závěrečná ustanovení
 • Vztahy tímto reklamačním řádem výslovně neupravené se řídí zákony uvedenými v jeho záhlaví
 • Nedojdou-li prodávající a kupující ohledně reklamace ke shodě, pak o nárocích z reklamace rozhodne na návrh soud
 • Tento reklamační řád byl schválen vedením firmy CEHA KDC elektro k.s.

Odpovědný pracovník za vyřizování reklamací je pan Toráň Josef.